Zmluvné podmienky

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky

1.) Úvodné ustanovenia

 1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky (ďalej len "podmienky") platia pre poskytovanie služieb (definované v bode 2c) na webovej lokalite www.tenisonline.sk (ďalej len "portál") prevádzkovanú poskytovateľom (definované v bode 2b).
 2. Tieto podmienky stanovujú a vymedzujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a užívateľa (definované v bode 2a) poskytovaných služieb. Užívateľ vyjadruje svoj súhlas s týmito podmienkami registráciou (vyplnením a odoslaním elektronického formulára) na portáli (www.tenisonline.sk/sign/up) alebo objednávkou služieb, kde je uvedené, že ďalším používaním je vyslovený jasný súhlas s ich obsahom.

2.) Definície

 1. Užívateľom je fyzická osoba, ktorá dovŕšila najneskôr v deň registrácie na portáli 18 rokov (ďalej len "užívateľ"). Užívateľ má na portáli zriadený svoj účet (definované v bode 2d).
 2. Poskytovateľom je Tenis online, s.r.o. so sídlom Tehelná 9, Bardejov,085 01 Slovenská republika, IČO: 50 650 939 (ďalej len "poskytovateľ"). Poskytovateľ nie je platca DPH.
 3. Službou sa rozumie poskytovanie informácií užívateľovi na základe vyžiadania, ktoré sú najmä, nie však výlučne, z oblasti predikcie výsledkov pre športové zápasy a udalosti a poskytovanie prístupu k softwaru na zapisovanie vlastných tipov. Tieto informácie nie sú záväzné. Informácie sú prevádzkovateľom obstarávané na základe algoritmického spracovania počítačových dát alebo vlastných analýz od tretích osôb alebo organizácií. Služby sú užívateľovi doručované elektronickou formou a to e-mailom alebo notifikáciou na sieti Facebook.
 4. Užívateľský účet je časť portálu, kde sú uvedené všetky uchovávané informácie o užívateľovi. Informácie sú zadávané užívateľom. Technické a systémové informácie v užívateľskom účte spravuje prevádzkovateľ. Užívateľský účet je chránený prihlasovacími údajmi (meno, heslo). Elektronická komunikácia medzi užívateľom a portálom je zabezpečená platným bezpečnostným SSL certifikátom. Užívateľský účet je určený výhradne užívateľovi a je neprenosný. Užívateľ sa zaväzuje pri registrácií alebo aktualizácií účtu zadávať úplné a správne informácie. Užívateľ je povinný aktualizovať údaje v účte pri akejkoľvek zmene. Poskytovateľ nie je povinný správnosť údajov v užívateľskom účte overovať. Užívateľský účet je založený na dobu neurčitú. Zrušenie užívateľského účtu je realizované na základe výzvy zo strany užívateľa a to písomnou alebo e-mailovou formou na adresu poskytovateľa. Poskytovateľ má právo zablokovať alebo zrušiť užívateľský účet, ak vzniknú pochybnosti o správnosti vyplnených údajov alebo ak užívateľ poruší svoje povinnosti definované v týchto podmienkach. Užívateľ berie na vedomie, že v dôsledku softvérovej údržby portálu, môže byť jeho účet dočasne neprístupný.

3.) Objednanie a dodanie služieb

 1. Rozsah a ceny služieb sú definované v príslušných častiach portálu a poskytovateľ má právo meniť ich bez predchádzajúceho upozornenia. Platnosť rozsahu a cien služieb je definovaná výlučne po dobu ich zobrazenia na portáli.
 2. Služby sú dodávané na základe objednávky zo strany užívateľa. Objednávka je realizovaná priamo na portáli prostredníctvom platobnej brány GoPay. Daňový doklad je užívateľovi prístupný v jeho užívateľskom účte. 
 3. Poskytovateľ má právo odmietnuť objednávku od užívateľa, ktorý v minulosti porušil tieto všeobecné obchodné podmienky.
 4. Dodanie služieb je ihneď po platnej objednávke od užívateľa. Služba je dodávaná v intervaloch, tak ako je uvedené pri jej objednávke.

4.) Obmedzenie zodpovednosti poskytovateľa

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje chrániť údaje uvedené v užívateľskom účte na základe zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 2. Poskytovateľ neposkytne údaje uvedené v užívateľskom účte bez predchádzajúceho súhlasu užívateľa tretej strane.
 3. Využitie služieb mimo územia Slovenskej republiky je na vlastnú zodpovednosť užívateľa.
 4. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za finančnú alebo inú stratu, ktorá bola spôsobená využitím alebo sprostredkovaním informácií z poskytovaných služieb. Poskytovateľ negarantuje správnosť ani úplnosť poskytovaných informácií.
 5. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za obsah verejných príspevkov na portáli, vyhradzuje si ale právo na odstránenie takéhoto obsahu, ak je v rozpore s dobrými mravmi alebo v rozpore s platnou legislatívou Slovenskej republiky alebo nadriadených právnych noriem. Verejnými príspevkami sa rozumie najmä taký textový a grafický obsah, ktorý nebol pridaný poskytovateľom.
 6. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za obsah stránok, na ktoré smeruje odkaz z portálu alebo je na portáli uvedená adresa takejto stránky.

5.) Práva a povinnosti užívateľa

 1. Užívateľ má právo uplatňovať svoje nároky na základe zákona číslo 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.
 2. Užívateľ súhlasí so spracovaním jeho údajov poskytovateľom.
 3. Objednané služby sú určené výhradne užívateľovi, ktorý si ich objednal. Užívateľ sa zaväzuje neposkytnúť informácie z objednaných služieb tretej strane.
 4. V prípade porušenia bodu 5c je užívateľ povinný uhradiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3000 € (slovom tri tisíc eur).

6.) Reklamácie

 1. Prípadné reklamácie vyrieši poskytovateľ k spokojnosti zákazníka individuálnou dohodou a v súlade s platným právnym poriadkom a týmito podmienkami.
 2. Poskytovateľ sa zaväzuje k vyjadreniu najneskôr do 30 kalendárnych dní od prijatia reklamácie.
 3. Reklamáciu je nutné zaslať emailom na adresu: info@tenisonline.sk
 4. Reklamáciu je možné uplatniť v prípade problémov s platbou za služby, alebo nedodaním už zaplatených služieb.
 5. Návrat finančných prostriedkov za objednané služby je možný podľa nasledujúcich pravidiel:
  1. Profit sa ráta z oficiálnej štatistiky uvádzanej na webovej stránke TenisOnline.sk. Táto štatistika používa odporúčanú výšku vkladu v jednotkách a dostupný kurz v čase odosielania tipu. 
  2. Pre nových zákazníkov platia podmienky že ak ich profit po skončení mesačného členstva skončí v mínuse, môžu uplatniť požiadavku na návrat v plnej výške zakúpeného členského.
  3. Pre nových zákazníkov, ktorí si zaplatia zvýhodnené trojmesačné členstvo platia podmienky:
   1. Ak po skončení prvého mesiaca zákazník skončí v mínuse, môže uplatniť nárok na návrat členského za celé 3 mesiace.
   2. Ak po skončení druhého mesiaca bude zákazník v zisku nižšom ako 2 jednotky, môže si uplatniť nárok na návrat členského za druhý a tretí mesiac spolu vo výške 80eur.
   3. Ak po skončení tretieho mesiaca bude zákazník v zisku nižšom ako 4 jednotky, môže si uplatniť nárok na návrat členského za posledný mesiac vo výške 40 eur.
  4. Pre stálych zákazníkov platia podmienky, že ak ich celkový profit klesne pod priemer 2 jednotky za mesiac môžu si uplatniť nárok na návrat členského za jeden mesiac. Napr. ak je niekto zákazníkom po dobu 5 mesiacov a jeho celkový profit klesne pod 10 jednotiek (5mesiacov x 2jednotky = 10 jednotiek), môže si uplatniť vyššie uvedený nárok. 
  5. Nárok na návrat členského za používanie databázy neexistuje.

7.) Komunikácia

 1. Komunikácia medzi poskytovateľom a užívateľom prebieha výlučne elektronickou alebo písomnou formou.
 2. Poskytovateľ nie je povinný riešiť podnety telefonicky.
 3. Výhradný e-mailový kontakt na poskytovateľa je adresa info@tenisonline.sk

8.) Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky majú účinnosť od 01.06.2017.
 2. Podmienky môžu byť upravované poskytovateľom bez predchádzajúceho upozornenia.