Zmluvné podmienky

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky

1.) Úvodné ustanovenia

 1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky (ďalej len "podmienky") platia pre poskytovanie služieb (definované v bode 2c) na webovej lokalite www.tenisonline.sk (ďalej len "portál") prevádzkovanú poskytovateľom (definované v bode 2b).
 2. Tieto podmienky stanovujú a vymedzujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a užívateľa (definované v bode 2a) poskytovaných služieb. Užívateľ vyjadruje svoj súhlas s týmito podmienkami registráciou (vyplnením a odoslaním elektronického formulára) na portáli (www.tenisonline.sk/sign/up) alebo objednávkou služieb, kde je uvedené, že ďalším používaním je vyslovený jasný súhlas s ich obsahom.

2.) Definície

 1. Užívateľom je fyzická osoba (ďalej len "užívateľ"). Užívateľ má na portáli zriadený svoj účet (definované v bode 2d).
 2. Službou sa rozumie poskytovanie informácií užívateľovi na základe vyžiadania, ktoré sú najmä, nie však výlučne, z oblasti predikcie výsledkov pre športové zápasy a udalosti a poskytovanie prístupu k softwaru na zapisovanie vlastných tipov. Tieto informácie nie sú záväzné. Informácie sú prevádzkovateľom obstarávané na základe algoritmického spracovania počítačových dát alebo vlastných analýz od tretích osôb alebo organizácií. Služby sú užívateľovi doručované elektronickou formou a to e-mailom alebo notifikáciou na sieti Facebook.
 3. Užívateľský účet je časť portálu, kde sú uvedené všetky uchovávané informácie o užívateľovi. Informácie sú zadávané užívateľom. Technické a systémové informácie v užívateľskom účte spravuje prevádzkovateľ. Užívateľský účet je chránený prihlasovacími údajmi (meno, heslo). Elektronická komunikácia medzi užívateľom a portálom je zabezpečená platným bezpečnostným SSL certifikátom. Užívateľský účet je určený výhradne užívateľovi a je neprenosný. Užívateľ sa zaväzuje pri registrácií alebo aktualizácií účtu zadávať úplné a správne informácie. Užívateľ je povinný aktualizovať údaje v účte pri akejkoľvek zmene. Poskytovateľ nie je povinný správnosť údajov v užívateľskom účte overovať. Užívateľský účet je založený na dobu neurčitú. Zrušenie užívateľského účtu je realizované na základe výzvy zo strany užívateľa a to písomnou alebo e-mailovou formou na adresu poskytovateľa. Poskytovateľ má právo zablokovať alebo zrušiť užívateľský účet, ak vzniknú pochybnosti o správnosti vyplnených údajov alebo ak užívateľ poruší svoje povinnosti definované v týchto podmienkach. Užívateľ berie na vedomie, že v dôsledku softvérovej údržby portálu, môže byť jeho účet dočasne neprístupný.

3.) Obmedzenie zodpovednosti poskytovateľa

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje chrániť údaje uvedené v užívateľskom účte na základe zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 2. Poskytovateľ neposkytne údaje uvedené v užívateľskom účte bez predchádzajúceho súhlasu užívateľa tretej strane.
 3. Využitie služieb mimo územia Slovenskej republiky je na vlastnú zodpovednosť užívateľa.
 4. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za finančnú alebo inú stratu, ktorá bola spôsobená využitím alebo sprostredkovaním informácií z poskytovaných služieb. Poskytovateľ negarantuje správnosť ani úplnosť poskytovaných informácií.
 5. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za obsah verejných príspevkov na portáli, vyhradzuje si ale právo na odstránenie takéhoto obsahu, ak je v rozpore s dobrými mravmi alebo v rozpore s platnou legislatívou Slovenskej republiky alebo nadriadených právnych noriem. Verejnými príspevkami sa rozumie najmä taký textový a grafický obsah, ktorý nebol pridaný poskytovateľom.
 6. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za obsah stránok, na ktoré smeruje odkaz z portálu alebo je na portáli uvedená adresa takejto stránky.

4.) Práva a povinnosti užívateľa

 1. Užívateľ má právo uplatňovať svoje nároky na základe zákona číslo 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.
 2. Užívateľ súhlasí so spracovaním jeho údajov poskytovateľom.

5.) Komunikácia

 1. Komunikácia medzi poskytovateľom a užívateľom prebieha výlučne elektronickou alebo písomnou formou.
 2. Poskytovateľ nie je povinný riešiť podnety telefonicky.
 3. Výhradný e-mailový kontakt na poskytovateľa je adresa info@tenisonline.sk

6.) Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky majú účinnosť od 01.01.2020.
 2. Podmienky môžu byť upravované poskytovateľom bez predchádzajúceho upozornenia.