Pravidlá súťaže TenisOnlineCup a spracovania osobných údajov

Usporiadateľom súťaže je tenisonline s. r. o., Tehelná 9, 08501 Bardejov, IČO 50650939, e-mail: info@tenisonline.sk (ďalej len „usporiadateľ“).

Termín konania súťaže: Súťaž s názvom „TenisOnlineCup“ (ďalej len „súťaž“) prebieha od 24.5.2017 do 31.12.2017 vždy vo vopred vyhlasovaných 4 tyždňových cykloch

Výhry v súťaži:

1. miesto: hotovosť 150 EUR,

2. miesto: hotovosť 100 EUR,

3. miesto: hotovost 50 EUR

4. miesto: mesačné členstvo v sekcií platených tipov.

 

Podmienky súťaže: Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov (osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu) s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky a Českej republiky (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník“), ktorá v čase konania súťaže splní podmienky pre zapojenie sa do súťaže.

Účastník sa zapojí do súťaže tak, že sa zaregistruje na portáli www.tenisonline.sk. Ďalej platia tieto podmienky:

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každý účastník len s jedným platným registrovaným kontom a aktívným členstvom. Tým sa rozumie členstvo v platenej sekcií, alebo zaplatený prístup do databázy.
 2. Súťaž prebieha vždy v období 4 vopred ohlasených týždňov. Každý týžden sú 3 súťažné kolá. Jednotlivé kolá by sa mali väčšinou odohrať v utorok, štvrtok a sobotu. Nemusí to byť podmienkou.
 3. Jednotlivé zápasy do súťaže budú pridané minimálne 3 hodiny pred oficiálnym začiatkom zápasu. 
 4. Každé kolo pozostáva zo 4 tipovaných zápasov.
 5. Pri každom zápase je potrebné zvoliť si jednú z možnosti presného výsledku na sety. A teda 2:0, 2:1, 1:2, 0:2. Pri grandslamových a davis cupových zápasoch je táto ponúka rozšírená o možnosti 3:0, 3:1, 3:2, 2:3, 1:3 a 0:3.
 6. Za uhadnutie víťaza zápasu, ale neuhadnutý presný výsledok získava súťažiaci jeden bod do celkovej tabuľky. Ak uhadne víťaza zápasu aj s presným výsledkom získava 2 body. Ak uhadne víťaza zápasu aj s presným výsledkom počas grandslamového zápasu získava 3 body. 
 7. Zápas, ktorý sa neuskutoční, alebo sa nedohrá celý sa do súťaže nezaratáva a nebude nahradený iným zápasom.
 8. Jednotlivé tipy je možné editovať aj po odoslaní tipu po dobu aktívnosti tipu, ktorá je nastavená k oficiálnemu začiatku zápasu.
 9. Ak súťažiacemu skončí počas trvania súťaže členstvo, nemôže ďalej pokračovať v súťaži avšak jeho získané body mu ostavajú v platosti do konca 12 kolového cyklu. Nárok na prípadnu výhru mu ostáva aj keby nemal v dobe skončenia súťaže platné členstvo. 
 10. Do súťaže sa dá zapojiť kedykoľvek počas trvania 12 kolového cyklu.
 11. Po skončení 12 kolového cyklu bude vyhlásanie víťazov na základe získaných bodov, ktoré sú verejné prístupné v sekcií súťaž počas celej doby trvania súťaže. 
  1. V prípade ak bude mať viacero súťažiacich rovnaký počet bodov rozhodne o víťazovi vyšší počet uhadnutých presných výsledkov. 
  2. Ak bude mať aj vtedy viacero účastníkov rovnaký počet bodov kumulovaná výhra sa medzi nich rozdelí rovným dielom. Kumulovanou výhrou sa rozumie situácia, ak na prvom a druhom mieste sú zhodne dvaja súťažiaci tak sa zráta výhra za prvé a druhé miesto a rozdelí sa rovnakým dielom. 
  3. Ak by táto situácia nastala medzi plateným miestom a miestom za ktoré je zisk mesačného členstva tak finančná suma sa rozdelí rovným dielom a obaja súťažiaci získajú mesačné členstvo. 
  4. V prípade že bude mať nárok na výhru viac hráčov ako bolo v prvej štvorke získajú nárok na mesačné členstvo súťaziaci umiestnený na piatom mieste, atď.
 12. Po skončení 12 kolového cyklu budú všetky nazbierané body súťažiacich vymazané a súťaž sa začne odznova v novom cykle s rovnakými pravidlami.
 13. Na www.tenisonline.sk je počas priebehu trvania súťaže vždy aktuálna tabuľka s prvými 10timi priečkami súťažiacich a ich aktuálnym bodovým ziskom.  
 14. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa a rodinní príslušníci týchto zamestnancov v priamej línii, súrodenec a manžel/ka. V prípade, že sa výhercom stane takáto osoba, výhra sa takému výhercovi neodovzdá. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži, alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra sa neodovzdá. Ak je výhercom fyzická osoba mladšia ako 18 rokov, po oboznámení s výhrou na požiadanie poskytne usporiadateľovi písomný súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou v súťaži, v opačnom prípade stráca nárok na výhru.
 15. V súťaži môžu účastníci vyhrať celkovo 4 ceny. Jeden súťažiaci môže vyhrať maximalne jednu cenu. 
 16. Výherca nie je povinný výhru prijať. Výherca nemôže nárok na výhru previesť na tretiu osobu. Neprevzaté výhry prepadajú v prospech usporiadateľa.
 17. Výhercovia súťaže budú zverejnení na portáli www.tenisonline.sk po ukončení jednotlivych cyklov súťaže, najneskôr do troch dni od skončenia cyklu a budú upovedomení e-mailom. 
 18. Spôsob doručenia výhry je prevádzaný rovnakým finančným prevodom akým si súťažiaci zaplatil členstvo na stránke www.tenisonline.sk. Výherca sa musí výhru prihlasit najneskôr do 30 dní od vyhlásenia výhercov, v opačnom prípade nárok na výhru zaniká.
 19. Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než tú, ktorá mu bude odovzdaná. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné alternatívne plniť v peniazoch ak sa jedna o nárok na výhru ktorou je mesačné predplatené členstvo v sekcií platených tipov. Výhercom nevzniká právo výhru reklamovať, pokiaľ nebude pre jednotlivé prípady dohodnuté inak.
 20. Usporiadateľ nezodpovedá za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercom za účelom doručenia výhry. Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny udajov výhercu, o ktorej nebol upovedomený. Účasťou v súťaži súťažiaci berie na vedomie, že usporiadateľ je oprávnený bezplatne zverejniť výhercov uverejnením ich mena, alebo prihlasovacieho mena na svojej webovej stránke www.tenisonline.sk a v propagačných materiáloch. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať. Vyobrazenie výhier na komunikačných a propagačných materiáloch usporiadateľa (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) nemusí zodpovedať skutočnej podobe výhier.
 21. Usporiadateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť usporiadateľ uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme, manipulácia alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže. V prípade, že by takéto predčasné ukončenie bolo zapríčinené správaním súťažiaceho, môže usporiadateľ od tejto osoby požadovať náhradu vzniknutej škody. Usporiadateľ je oprávnený bez náhrady pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže. Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné. Usporiadateľ v žiadnej forme neručí za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti na súťaži alebo z nedostupnosti internetového serveru, s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia. Okrem toho usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov.
 22. Tieto pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a sú k dispozícii na webovej stránke usporiadateľa www.tenisonline.sk a zároveň sú uložené v písomnej podobe v jeho sídle.

Ochrana osobných údajov účastníkov súťaže

 1. Účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov pre účely zapojenia sa do súťaže a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefonné číslo Usporiadateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov. Osobné údaje môžu byť pre účely doručenia výhier poskytnuté tretím stranám – doručovacím spoločnostiam. Osobné údaje účastníka pre účely zapojenia do súťaže budú spracúvané po dobu jedného roka od ich poskytnutia.
 2. Zapojením do súťaže udeľuje účastník súťaže súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely (napríklad odosielanie newslettra, e-mailov o novinkách a pod.). Pre tento účel spracúva usporiadateľ len osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa. Svoj súhlas so spracovaním údajom na marketingové účely môže účastník kedykoľvek odvolať napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu usporiadateľa so žiadosťou o odhlásenie z newslettra. Osobné údaje využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté tretím stranám. Osobné údaje účastníka na marketingové účely budú spracúvané po dobu 5 rokov od ich poskytnutia.
 3. Na základe písomnej žiadosti môže účastník od usporiadateľa žiadať: potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje účastníka spracúvané; informácie o spracúvaní osobných údajov; zoznam osobných údajov, ktoré sú o účastníkovi predmetom spracúvania; opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.
 4. Účastník môže na základe písomnej žiadosti u usporiadateľa namietať voči: spracúvaniu osobných údajov účastníka, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu; využívaniu osobných údajov účastníka na účely priameho marketingu v poštovom styku; poskytovaniu osobných údajov uvedených na účely priameho marketingu.
 5. Účastník pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 6. S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového portálu www.tenisonline.sk môže usporiadateľ ukladať na zariadení účastníka malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si portál môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno a pod.). Internetový portál usporiadateľa používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení účastníka a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového portálu. Účastník môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude účastník pri opakovanej návšteve internetového portálu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového portálu nemusia byť funkčné.